Bodemsanering Daly Plastics Zutphen

Bodemsanering Daly Plastics Zutphen

Bij Daly Plastics te Zutphen is in opdracht van FMA-Nillesen een bodemsanering uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van een nieuwe transformator ruimte inclusief bijbehorend kabeltracé. Onder de aanwezige verhardingslaag was een bodemverontreiniging aanwezig, waarin de nieuwe kabels en leidingen aangebracht dienden te worden. Meerdere disciplines van Schimmel werden ingezet om de saneringsdoelstelling te bereiken. 

Inzagen en opnemen betonverharding
Ter plaatse van het nieuwe leidingtracé is de betonverharding ingezaagd en verwijdert. Om zoveel mogelijk overlast te voorkomen is de verharding in handelbare platen gezaagd om deze geluidloos weg te kunnen nemen. Bij de maatvoering is rekening gehouden met de herstelwerkzaamheden na afloop van de saneringswerkzaamheden. De sleuf is zodanig breed gezaagd dat aansluitend aan de sanering nieuwe betonplaten aangebracht kunnen worden als afdichting van de sleuf.

Saneren van verontreinigde grond
Na het opnemen van de betonplaten is de verontreinigde grond onder milieukundige begeleiding tot de vereiste diepte ontgraven, geladen en afgevoerd naar een erkende regionale verwerker. Direct aansluitend is er een folielaag aangebracht waardoor er een scheiding ontstaat tussen het schone werkgebied in de sleuf en de onderliggende verontreinigde grond. Nadat de kabels en leidingen zijn aangebracht is de sleuf aangevuld en verdicht, waarna de sleuven zijn afgedicht met de nieuw geleverde betonplaten. De werkzaamheden zijn in afzonderlijke fasen uitgevoerd om hinder en stagnatie voor Daly Plastics zo veel als mogelijk te voorkomen.